Groupon

Upptäck din stad till ett bättre pris

Upptäck din stad och spara
upp till 70%*
E-postadressen du la in är inte korrekt, prova en gång till!
Redan registrerat dig?
*för lokala och nationella erbjudanden
x

Ansvarig utgivare


MyCityDeal AB tillhandahåller tjänsten www.groupon.se

Organisationsnummer: 556802-4193
Registrerad adress: MyCityDeal AB, Box 17077, 104 62 Stockholm
Styrelsens säte är Stockholm

MyCityDeal AB:
Telefon: 08-12 06 50 63
E-post: info@groupon.se

MyCityDeal AB är ansvarigt för innehållet på denna hemsida. Trots noggranna kontrollmekanismer kan fel förekomma och MyCityDeal AB avskriver sig allt ansvar för skada eller förlust som orsakas av sådana fel. MyCityDeal AB frånskriver sig även alla former av ansvar för andra hemsidors innehåll som www.groupon.se länkar till.

Allmänna villko


1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se

1.1. Groupon drivs av MyCityDeal AB, Box 17077, 104 62 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa presentkort på varor och tjänster från våra samarbetspartners.

1.2. Groupon tillhandahåller inte självt de varor eller tjänster som Du kan köpa via webbsidan, utan ser endast till att presentkortet ger Dig rätt att få tillgång till varan eller tjänsten från Groupons samarbetspartners. De av Groupon sålda presentkorten avser antingen en konkret tjänst, en specifik vara eller ett bestämt tjänste- eller varuvärde.

1.3. Det är Groupons samarbetspartners som är utgivarna av presentkorten och det är respektive samarbetspartner (det företag som anges på presentkortet) som är den som kommer att tillhandahålla de varor eller tjänster som finns angivna på presentkorten. Samtliga varor och tjänster tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som du ombeds att noga läsa igenom.

1.4. Om Du använder webbsidan och/eller köper presentkort eller andra varor eller tjänster på www.groupon.se. är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan och ditt köp. Innan ett köp genomförs måste Du ha skapat ett användarkonto och valt ett lösenord. Före köpet kommer Du även uppmanas att noga läsa igenom dessa Allmänna Villkor samt bekräfta att Du accepterar dess innehåll. De Allmänna Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från www.groupon.se/allmännavillkor.


2. Så här beställer Du ett presentkort på www.groupon.se

2.1. Välj det presentkort som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.2. Välj önskat antal presentkort.

2.3. Ange namn, e-postadress och kreditkortsnummer.

2.4. Genom att bekräfta att Du accepterar de Allmänna Villkoren och tryckt på knappen "Köp" lämnar Du ett bindande anbud om att köpa det aktuella presentkortet. Om alla uppgifter är riktiga och förutsättningar för köp finns kommer Groupon att acceptera anbudet genom att en bekräftelse i form av en presentkortskod skickas ut till Dig. Om det minsta deltagarantalet har uppnåtts efter att den angivna säljtiden löpt ut och vi har registrerat Din betalning, skickar vi Dig presentkortet per e-post.

2.5. Skriv ut presentkortet och lös in det hos respektive samarbetspartner.

2.6. Betalningen sker först efter att erbjudandet löpt ut eller det minsta deltagarantalet har uppnåtts. Om det minsta deltagarantalet inte uppnås, kommer ingen försäljning av presentkortet till stånd och det sker heller ingen debitering av Ditt konto eller kreditkort.

2.7. Försäljningen av presentkortet kommer först till stånd om och när Groupon lyckas registrera Din betalning. Skulle betalningen inte lyckas vid första försöket (t.ex. eftersom det angivna kontot inte existerar, inte har täckning, kreditkortsnumret är felaktigt eller kortet har nått kreditgränsen) kommer försäljningen av presentkortet inte heller till stånd.

2.8. Presentkortet kommer efter genomfört köp att skickas per e-post till den e-postadress som Du angav under beställningsproceduren. Utskicket av presentkortet sker så snart betalningen är registrerad på vårt konto.

2.9. Perioden då försäljning av ett specifikt presentkort sker är begränsat i tid och villkoren för varje erbjudande fastställs av Groupon i varje enskilt fall. När tiden för erbjudandet gått ut är det inte möjligt att göra några fler köp.

3. Ångerrätt

3.1. Du som är konsument har en rätt att ångra ditt köp inom två veckor från att Du mottagit en bekräftelse på Ditt köp enligt ovan. Detta kan göras muntligen eller skriftligen. Såvida inte annat överenskoms med Groupon ska Du skicka tillbaka presentkortet till Groupon på adress

Groupon / MyCityDeal AB

Box 17077

104 62 Stockholm

3.2. Du betalar själv returportot. Märk kuvertet "Ångerrätt". Du behöver inte ange något skäl till varför Du ångrat köpet. Om Du har utövat Din ångerrätt i tid och skickat tillbaka presentkortet kommer Groupon att återbetala det belopp som Du betalat för presentkortet så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från att vi mottog beskedet om att Du åberopar Din ångerrätt.

3.3. Notera att det inte är möjligt att ångra dit köp efter att presentkortet har inlösts hos Groupons samarbetspartners.

4. Inlösen av presentkort hos Groupons samarbetspartners

4.1. Såvida inte annat särskilt anges ger presentkortet ingen rätt till nyttjande av tjänster eller köp av varor vid en bestämd tidpunkt. Vi rekommenderar därför att tidpunkten för att utnyttja tjänsten avtalas individuellt med respektive samarbetspartner. Om en särskild giltighetstid finns angiven på presentkortet kan presentkortet endast inlösas hos samarbetspartnern inom denna giltighetstid.

4.2. Alla presentkort är försedda med två unika kodnummer och vid inlösen jämför samarbetspartnern dessa med en lista som denne har. Kopiering eller manipulering av presentkorten är inte tillåtet. Groupon förbehåller sig rätten att vid misstanke omkopiering eller manipulering vidarebefordra de lagrade uppgifterna till respektive samarbetspartner och inleda rättsliga åtgärder.

4.3. Såvida inte annat anges, kan varje presentkort bara utnyttjas en gång, under ett restaurang- eller butiksbesök eller vid nyttjande av en upplevelse eller en vara hos samarbetspartnern. Skulle presentkortsvärdet inte ha nyttjats fullständigt eller tjänsterna inte ianspråktagits fullständigt, förfaller de delar som inte utnyttjats. Någon ersättning för ej nyttjade delar lämnas normalt inte.

4.4. Giltighetstidens utgång: Presentkortet (inklusive men inte begränsat till rabatter från presentkortet) upphör att gälla den dag som anges på presentkortet och kan efter det datumet inte längre lösas in.

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Utöver det ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Groupon enligt dessa Allmänna Villkor har Groupon ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att presentkortet inte har lösts in av samarbetspartnern, varan eller tjänsten inte motsvarade dina förväntningar, samarbetspartners konkurs eller andra förhållanden som rör den tjänst eller vara som presentkortet avser eller ditt användande av www.groupon.se. Groupon ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.

5.2. Groupon tar inget ansvar för de varor eller tjänster från samarbetspartnerna som Du nyttjar genom användandet av presentkortet. De varor eller tjänster som anges på ett presentkort tillhandahåller samarbetspartnerna gentemot Dig i eget namn och för egen räkning, varför Groupon mot Dig inte ansvarar för eventuella brister i samarbetspartnernas tillhandahållande av varan eller tjänsten.

5.3. Groupon ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på www.groupon.se och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.

5.4. Även om vi anstränger oss för att erbjuda våra tjänster utan tekniska störningar kan speciellt underhållsarbeten,vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda www.groupon.se. Under vissa omständigheter kan det även hända att data går förlorat. Groupon ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Groupon förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan.

5.5. Du är själv ansvarig för all information som du lägger upp eller skriver på allmänt forum på webbplatsen och att du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Groupon har rätt att radera uppgifter som skrivits på allmänt tillgängligt forum på webbplatsen samt inlägg eller publikationer som enligt Groupons bedömning är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämplig lag. Om du ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt på webbplatsen välkomnas du att meddela detta till Groupon via e-post info@groupon.se.

6.  Reklamation

6.1. Skulle det vid inlösen av presentkortet eller vid tillhandahållandet av vara eller tjänst uppstå något problem, kommer Groupon att försöka finna en lösning. Skicka i sådana fall en reklamation via e-post till info@groupon.se eller kontakta oss via telefon.

6.2. Om Du inte är nöjd med Groupons hantering av ett reklamationsärende har Du även möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17077, 104 62 Stockholm.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Groupon och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via www.groupon.se samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videos och databaser (nedanbenämnt "Skyddad Egendom").

7.2. Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från Groupon eller berörda partners är därför uttryckligen förbjudet.

8. Hantering av personuppgifter

8.1. Med köpet av ett presentkort godtar Du att Groupon använder dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna hålla kontakt med Dig samt för att kunna marknadsföra olika erbjudanden till Dig som t.ex. exklusiva erbjudanden och information om nyheter från Groupon. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan också komma ett behandlas av bolag i samma koncern som Groupon samt andra samarbetspartners för ovan angivna ändamål. Personuppgifterna kan då komma att överföras till ett land utanför EU/EES. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

8.2. Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta ditt medgivande med verkan för framtiden. Om Du vill återta lämnat medgivande ska detta göras per e-post som ställs till info@groupon.se.

8.3. Efter återtagande av medgivandet kommer Groupon inte att använda dina personuppgifter för andra syften än att administrera kundförhållandet.

8.4. Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Groupon ska lämna information om vilka personuppgifter om Dig som Groupon behandlar. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till

Groupon / MyCityDeal AB

Box 17077

104 62 Stockholm

9. Cookies

9.1. Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

9.2. På www.groupon.se används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Dina val på hemsidan, exempelvis när Du väljer att köpa ett presentkort. Sessionscookies försvinner när Du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Din dator. Om Du inte accepterar användning av cookies på denna webbplats kan Du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om man väljer bort cookies.

10. Allmänt

10.1. Groupon kan modifiera dessa Allmänna Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Allmänna Villkor hittar Du alltid på www.groupon.se.

10.2. Om ni inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan ni tyvärr inte nyttja våra tjänster mer. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.

11. Tillämplig lag och tvister

På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.

Sekretesspolicy


www.groupon.se erhåller erbjudanden från Groupon AB | Box 6358 | 10235 Stockholm informerar dig här om sin säkerhetspolicy, vilken du ger ditt samtycke till:

1. Vi får lov att samla in din personliga information. Personlig information är den data vi behöver för att en registrering skall kunna ske. Det är t.ex. ditt namn och din adress, ditt lösenord och din mailadress.

2. Vi använder den sparade informationen för att kunna genomföra, upprätta och avveckla ditt ärende och köpkontraktet du upprättar med oss. Detta gäller även om vi ger datan vidare till tredje part om detta är nödvändigt för att genomföra, upprätta och avveckla ditt ärende och köpkontraktet.

3. Vi använder oss av sk. cookies på flera sidor för att göra besöket på vår webbsida attraktivare och enklare. Här rör det sig om små textfiler som läggs på din dator. De flesta cookies vi använder raderas när du stänger din browser. Andra cookies förblir på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen dig när du besöker oss nästa gång. Det är inte tillåtet för våra partners att genom vår webbsida använda cookies för att registrera personlig information.

4. CityDeal använder sig av olika trackingsystem från tredje part t.ex. Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder sig av cookies, textfiler som sparas på din dator och analyserar användandet av denna webbsidan. Informationen från dessa cookies över användandet av webbsidan (inklusive din IP-adress) sparas på en server hos Google i USA. Google använder sedan informationen för att kunna analysera nyttjandet av denna webbsida, för att skriva rapport om aktiviteter på webbsidan till webbsidans ägare. Google kan även ge denna information vidare till tredje part om detta är förenat med gällande lag eller tredje part gör det på uppdrag av Google. Google kommer inte att jämföra din IP-adress med andra data från Google. Du har möjlighet att genom dina browser-inställningar, förhindra installation av cookies. Vi vill göra dig uppmärksam på, att vissa funktioner i så fall inte kommer att fungera. När du besöker denna webbsida ger du ditt samtycke till användandet av nämnd data som beskrivits i detta kapitel.

5. Vi får lov att använda dina personliga data för våra marketingaktiviteter (mail, nyhetsbrev, etc.). Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från detta genom att skicka ett mail till info@groupon.se. Vi ger aldrig vidare din personliga data till tredje part i marknadsföringssyfte. Vid prenumeration av nyhetsbrev till din hemstad behåller vi rätten att sända ut mail om aktiviteter i hemstaden tills du avbeställer nyhetsbrevet. Du kan alltid avbeställa nyhetsbrevet genom länken i mailet.

6. Vi är tillåtna att ge din personliga information vidare till tredje part när gällande lag fordrar detta, t.ex till myndigheter i syfte att spåra kriminell verksamhet och skydda den offentliga säkerheten.

7. Vi sparar kontraktstexten och skickar beställningsinformation och våra allmänna villkor till dig per mail. De allmänna villkoren har du alltid möjlighet att läsa även på vår hemsida. Dina tidigare beställningar har du möjlighet att se på din sida när du loggat in.

8. Enligt lag har du alltid rätt att utan kostnad få insyn i den personliga information vi har sparat hos oss om dig. Du har även rätt att få den ändrad, raderad eller spärrad. Vill du ha information om detta vänder du dig till info@groupon.se eller till Groupon AB | Box 6358 | 10235 Stockholm.